sk | cz

Obchodné a aukčné podmienky

Dražobný poriadok

I. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Organizátorom aukcie je Auction House GROMA, s.r.o., organizačná zložka pobočka Slovensko, so sídlom Kragujevská 394/12, 010 11 Žilina, IČO: 53 391 284, zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Po, Vložka číslo: 11900/L (ďalej len „dražobník“) usporadúva na základe návrhu navrhovateľa dražby – vlastníka umeleckých predmetov, zberateľských predmetov, starožitností a iných predmetov uvedených v zákone – ich elektronickú verejnú dobrovoľnú dražbu (ďalej len „aukcia“).

Navrhovateľ dražby (ďalej len „navrhovateľ“) je osoba, ktorá navrhuje vykonanie aukcie. Navrhovateľ musí s dražobníkom uzatvoriť písomnú zmluvu o vykonaní aukcie, inak nie je možné aukciu uskutočniť. To neplatí, ak je dražobník navrhovateľom.

Dražobník vystupuje v aukcii ako sprostredkovateľ predaja dražených predmetov zverených do aukcie. Za to mu prináleží odmena za sprostredkovanie predaja predmetov a na úhradu vynaložených nákladov v spojitosti s aukciou.

II. Účastníci aukcie

Účastníkom aukcie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002  Z. z. o dobrovoľných dražbách (ďalej len „dražiteľ“).

Dražitelia sa registrujú v systéme dražobníka na webovej stránke dražobníka www.groma.sk, kde dražiteľ uvedie všetky potrebné údaje v sekcii „môj účet“, preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti – vložením naskenovaného občianskeho preukazu z oboch strán so zakrytým rodným číslo alebo vložením naskenovanej strany s údajmi totožnosti so zakrytým rodným číslom z cestovného pasu – a jeho prihlásenie je schválené dražobníkom.

Dražobník schvaľuje len prvé prihlásenie dražiteľa a do každej nasledujúcej aukcie je prihlásenie automaticky schválené. Po prihlásení na webovej stránke www.groma.sk môžu dražitelia podávať limity alebo prihodenia na ľubovoľný dražený predmet aukcie.

Dražobník si vyhradzuje právo odmietnuť registrovať kohokoľvek bez udania dôvodu alebo zrušiť možnosť dražiť registrovanému dražiteľovi pokiaľ porušuje obchodné podmienky a aukčný poriadok alebo draží s účelom vyhraté dražené predmety zaplatiť a prevziať alebo v minulosti vydražil dražený predmet a tento nezaplatil a neprevzal alebo zaplatil a neprevzal. Sledovanie aukcie je verejne prístupné po registrácii a prihlásení na webovej stránke www.groma.sk.

III. Dražené PREDMETY

Označenie a popis dražených predmetov, poradie v aukcii vrátane uvedenia vyvolávacej ceny sú uvedené v jednotlivých aukciách na webovej stránke   www.groma.sk. Dražobné predmety sú označené číslami

Dražené predmety môžu niesť známky používania, veku, opotrebovania a poškodenia (ďalej len „defekty“). Z uvedeného dôvodu sa v opise dražených predmetov neuvádzajú tieto defekty, ale má sa za to, že dražitelia sú si vedomí, že dražené predmety tieto defekty môžu mať. Zásadné poškodenia dražených predmetov sú však pri nich uvedené. Všetky dražené predmety si dražitelia pred aukciou môžu osobne pozrieť v sídle dražobníka. Reklamácie týkajúce sa ceny, akosti, či stavu draženého predmetu je po jeho vydražení neprípustná.

IV. Aukcia

4.1. Upozornenie

Počas trvania predaukčnej výstavy je v priestoroch, v ktorých sa koná,  neprípustné predávať, vystavovať či vymieňať akékoľvek iné predmety, resp. aj iné veci medzi návštevníkmi a vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k obchodovaniu alebo propagovaniu takýchto činností. Rovnako je neprípustné, bez predchádzajúceho súhlasu dražobníka, akýmkoľvek spôsobom zhotovovať obrazové, resp. obrazovo-zvukové záznamy vystavených alebo dražených vecí. Počas trvania predaukčnej výstavy sú všetci návštevníci povinní dodržiavať pokyny dražiteľa smerujúce predovšetkým na ochranu vystavených alebo dražených predmetov.

4.2 Aukcia

Aukčný katalóg je uvedený na webovej stránke www.groma.sk minimálne 3 týždne pred konaním aukcie. Registrovaní a prihlásení dražitelia môžu od zverejnenia dražených predmetov zadávať limity alebo prihodenia na dražené predmety.

Limitom sa rozumie maximálna suma, ktorú je dražiteľ ochotný za dražený predmet zaplatiť. Limit dražiteľ napíše do okienka „prihodenie“ a stlačí tlačidlo „nastaviť limit“. Následne je dražiteľ vyzvaný na potvrdenie limitu a po opätovnom stlačení okienka „potvrďte vloženie limitu“ systém limit zaregistruje a zobrazí aktuálnu cenu draženého predmetu. Aktuálna cena sa potom rovná o krok vyššej ponuke ako bolo prihodenie predchádzajúceho dražiteľa.

Prihodenie v aukcii môže dražiteľ urobiť najnižším možným prihodením alebo môže určiť akúkoľvek výšku prihodenia tým, že do „okienka prihodenie“ napíše sumu a stlačí tlačidlo „prihodiť“. Potom aktuálna cena sa rovná súčtu posledného najvyššieho prihodenia plus výška ďalšieho dražiteľom určeného prihodenia.

Najnižšie možné prihodenie je vždy určené pri aukcii v „tabuľke prihodenia".

Výšku najnižšieho prihodenia si vyhradzuje určiť dražobník podľa charakteru draženého predmetu v „tabuľke prihodenia", obvykle :

od 0 eur do 9 EUR o 1 EUR

od 10 EUR do 49 EUR o 5 EUR

od 50 do 99 EUR o 10 EUR

od 100 EUR do 299 EUR o 20 EUR

od 300 EUR do 499 EUR o 30 EUR

od 500 EUR do 999 EUR o 50 EUR

od 1 000 EUR do 2 999 EUR o 100 EUR

od 3 000 EUR do 4 999 EUR o 200 EUR

od 5 000 EUR do 24 999 EUR o 500 EUR

od 25 000 EUR do 49 999 EUR o 1 000 EUR

od 50 000 EUR do 99 999 EUR o 2 000 EUR

od 100 000 EUR o 5 000 EUR

Dražobník si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny najnižšieho prihodenia.

V aukcii časový ukazovateľ odpočítava zostávajúci čas do príklepu (vydraženie predmetu dražiteľom za najvyššiu ponuku). Ak bude urobené prihodenie alebo limit v posledných piatich minútach aukcie pred jej ukončením, automaticky sa aukcia predlžuje o ďalších päť minút až do okamžiku vloženia posledného prihodenia alebo limitu. V prípade prihodenia alebo limitu v tomto časovom limite sa akcia opäť predĺži ako je uvedené v predchádzajúcej vete. Tento postup sa vždy zopakuje až do doby, kedy od posledného prihodenia alebo limitu uplynie ustanovený zostávajúci predĺžený čas. Príklep sa udelí po skončení času aukcie dražiteľovi s najvyšším prihodením alebo limitom a výška tohto údaja je uvedená v popise aukcie vrátane údaja o čase prihodenia alebo limitu.

Po ukončení aukcie bude dražiteľ s najväčším prihodením alebo limitom informovaný e-mailom alebo si môže úspešnosť v aukcii overiť po prihlásení sa v sekcii „môj účet“ na webovej stránke www.groma.sk.

Celková cena, ktorá má byť zaplatená dražiteľom zahŕňa čiastku najväčšieho podania, ku ktorej sa pripočíta aukčná prirážka/provízia vo výške 20%. Nie sme platcami DPH. Výška aukčnej prirážky/provízie sa môže meniť v závislosti od druhu aukcie.

Lehota na zaplatenie celkovej ceny a prevzatie draženého predmetu je 7 kalendárnych dní odo dňa udelenia príklepu. Celkovú cenu je možné uhradiť v hotovosti do 5 000 eur alebo prevodom na účet dražobníka. Za zaplatenie draženého predmetu sa považuje pripísanie celej celkovej ceny na bankový účet dražobníka alebo zaplatenie v hotovosti. Čiastočná úhrada celkovej ceny nie je dôvod na vydanie draženého predmetu. Po uplynutí lehoty na zaplatenie a prevzatie draženého predmetu (7 kalendárnych dní) má dražiteľ právo účtovať skladné vo výške 5 eur za každý začatý deň uskladnenia draženého predmetu. V prípade, že dražobník si neprevezme dražený predmet do 60 dní, tak dražiteľ má právo skartovať alebo zlikvidovať predmet dražby bez náhrady dražiteľovi. Platba kreditnou alebo debetnou kartou je neprípustná. Bankový prevod musí byť vykonaný bez poplatkov – prevodový kódy bánk OUR − všetky poplatky hradí odosielateľ. Pre bankový prevod v mene EUR odporúčame typ úhrady SEPA. Spôsob prevzatia, zaplatenia a dopravy draženého predmetu je potrebné nastaviť si na webovej stránke dražobníka v sekcii „môj účet“. Celkovú cenu nie je možné dodatočne znížiť.

Po zaplatení celkovej ceny vydá dražobník dražiteľovi písomné potvrdenie o zaplatení celkovej ceny vo forme daňového dokladu a vydražené dielo.

Dražiteľ vydá dražiteľovi osobitné písomné potvrdenie o nadobudnutí draženého predmetu v aukcii. Toto potvrdenie obsahuje číslo predmetu dražby, pod ktorým bolo dražené, dražobné číslo, stručný popis draženého predmetu, počet kusov (ak ide o súbor), celkovú cenu, dátum a miesto konania aukcie a podpis oprávnenej osoby dražiteľa.

V. Záverečné ustanovenia

Dražobník si vyhradzuje právo doplniť aukciu o ďalší dražený predmet, ak sa po jej uzávierke podarí získať ďalší hodnotný dražený predmet. Informácia o tom bude dražiteľom k dispozícii najneskôr v priebehu predaukčnej výstavy dražených predmetov.

Všetky dražené predmety sa dražia bez ohľadu na prípadné nedostatky či chybný popis. Zobrazenia v ponuke na webovej stránke dražobníka slúžia iba na identifikáciu predmetu dražby. Dražiteľ by sa mal pred aukciou na predaukčnej výstave osobne zoznámiť so stavom každého draženého predmetu a je výhradne na jeho zvážení, či dražený predmet zodpovedá uvedenému popisu a jeho prípadného záujmu. Vyobrazenie a popis draženého predmetu uvedeného na webovej stránke dražobníka má len informatívny charakter a údaje nemajú povahu znaleckých posudkov. Poškodenie diela bežným časovým znehodnotením nie je dražobník povinný uvádzať.  S výnimkou záväzkov, ktoré na seba podľa týchto podmienok preberá, nenesie dražobník, jeho zástupcovia alebo zamestnanci zodpovednosť za chybný popis alebo pravosť či autentickosť žiadneho draženého predmetu a neposkytujú žiadnemu z dražiteľov na ktorýkoľvek dražený predmet aukcie žiadnu záruku.

Pokiaľ bezodkladne po zistení dražiteľ predloží dražobníkovi písomné prehlásenie spolu s uvedením dražobného čísla draženého predmetu a dátumu aukcie o tom, že vydražený predmet aukcie je falzifikát alebo vykazuje zásadné chyby v texte či ilustrácii a súčasne vráti vydražený predmet v stave, v akom sa nachádzal v čase aukcie, a potvrdí sa, že tento vydražený predmet je skutočne chybný alebo sfalšovaný, môže dražobník odstúpiť od predmetu predaja a vrátiť všetky čiastky za vydražený predmet vyplatené. Avšak iba v prípade, ak sa nejde o vydražený predmet, ktorého predaj sa nedá zrušiť a už sa nedajú vrátiť či požadovať vrátenie peňazí, t. j. v prípade, keď:

a.) vec je uvedená v katalógu ako dielo, ktoré sa nedá vrátiť, 

b.) dielo je súčasťou súboru,

c.) predmetná „chyba“ je v popise diela uvedená.

Dražiteľ je vydražený predmet oprávnený reklamovať, a to maximálne do výšky čiastky za vydražený predmet vyplatený.

Všetky údaje a prehlásenia v ponuke na webovej stránke dražobníka, týkajúce sa autorstva, prisudzovaných vlastností, pôvodu, pravosti, dátumu vyhotovenia, veku, proveniencie, stavu, najnižšej vyvolávacej ceny či odhadovanej ceny vyjadrujú iba názor dražobníka. Dražobník si na utvorenie tohto názoru vyhradzuje právo konzultovať s akýmikoľvek odborníkmi či inštitúciami a riadiť sa ich vyjadrením. V podobných záležitostiach sa každá zainteresovaná osoba musí riadiť vlastným názorom a dražobník, jeho zástupcovia ani jeho zamestnanci nenesú žiadnu zodpovednosť za správnosť a oprávnenosť takéhoto názoru.

Námietky proti konaniu aukcie, proti najvyššiemu podaniu, proti konaniu licitátora alebo iné námietky súvisiace s dražením draženého predmetu, musí dražiteľ uplatniť u dražiteľa ihneď v mieste konania aukcie. Na námietky uplatnené po ukončení aukcie alebo pri platení za predmet dražby nie je dražobník povinný prihliadať. Rozhodovanie o sporoch týkajúcich sa priebehu a spôsobu aukcie je vo výlučnej kompetencii dražobníka.

Tento aukčný poriadok je vypracovaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými v čase jeho účinnosti. Vznik, zmena alebo zánik právnych vzťahov súvisiacich s aukciou a týmto dražobným poriadkom sa riadia aktuálnym a oficiálnym slovenským právom.

Vysvetlenie špecifikácie diel v katalógu aukcie:

1. Ak je meno autora napísané v plnom znení s dátumom narodenia resp. úmrtia, miestom narodenia resp. úmrtia, máme na mysli, že ide o originálne dielo autora, či je dielo podpísané alebo nie.

2. "Pripisované" znamená, že dielo je pravdepodobne podpísané autorom, aj keď existuje určitá miera neistoty, pokiaľ ide o jeho autorstvo.

3. "Štúdio alebo dielňa" znamená, že dielo bolo vytvorený s vplyvom výtvarníka alebo jeho absolútneho blízkeho prostredia, možno aj samotnou účasťou výtvarníka.

4. "Okruh" znamená, že ide o dielo umelecky pôsobiaceho autora z rovnakého obdobia a rovnakého štýlu.

5. "Škola" znamená, že dielo bolo vytvorené v určitom čase a mieste s vplyvom výtvarníka alebo v nasledujúcej generácii po pôsobení výtvarníka.

6. "Štýl“ znamená, že dielo je v štýle blízke menovanému výtvarníkovi, ale možno z neskoršieho obdobia.

7. "Nasledovník" je neskoršie dielo v štýle menovaného výtvarníka.

8. "Reprodukcia" ide o neskoršiu kópia diela.

9. "Falzifikát" znamená, že podpis autora je signovaný inou osobou (falošný).

Všetky špecifikácie sa týkajú samotného predmetu dražby, nevzťahujú sa rámy, obaly, pasparty, škatule, textílie atď.

Zoznam registrovaných dražiteľov, písomné limity a osobné údaje o dražiteľoch podliehajú obchodnému tajomstvu a nikto nie je oprávnený ich žiadať.

Osobné údaje dražiteľa dražobník využijeme výhradne pre vnútornú potrebu dražiteľa v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z dražobného poriadku a nebudú poskytované tretím osobám s výnimkou externých prepravcov vydražených predmetov daukcie, ktoré však dražobník poskytneme iba v obmedzenom rozsahu tak, aby bolo možné bezproblémové doručenie k dražiteľovi. S poskytnutými údajmi dražobník pracujeme iba v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dražiteľ svojou registráciou alebo priamou objednávkou automaticky a bez výhrad súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely aukcie podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a s obchodnými podmienkami a aukčným poriadkom dražobníka.