sk | cz

Obchodné a aukčné podmienky

Dražobná vyhláška - 47. aukcia
1)     Auction House GROMA, s.r.o. Praha zastúpená Auction House GROMA, organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby, (ďalej len „dražobník“) vykonáva dobrovoľnú dražbu na žiadosť vlastníkov dražených predmetov (ďalej len „aukcia“).
2)     Všetky právne konania podľa tohto aukčného poriadku sa riadia právnymi normami Českej a Slovenskej republiky, a to podľa umiestnenia dražby.
3)     Aukčný katalóg – zoznam predmetov, ktoré sú zverejnené na webových stránkach: www.groma.sk. Všetky údaje a všetky vyhlásenia uvedené v katalógu týkajúce sa autorstva, prisudzovaných vlastností, pravosti, akosti, pôvodu, dátumu, veku, stavu či odhadnej vydražovanej ceny vyjadrujú iba názor dražobníka.
4)     Predmety zaradené do aukcie budú vystavené za účelom prehliadky podľa oznámenia pri konkrétnej aukcii.
Za vstup na prehliadku sa neplatí.


5)     Výška prihodenia, t. j. najmenšia možná čiastka, o ktorej je zvyšovaná cena ponúknutá licitátorom, je:
 do 100 EUR 10
100 EUR až 500 EUR 25
500 EUR až 1 000 EUR 50
1 000 EUR až 5 000 EUR 100
5 000 EUR až 10 000 EUR 500
10 000 EUR až 50 000 EUR 1 000
50 000 EUR až 100 000 EUR 5 000
100 000 EUR až 500 000 EUR 10 000
500 000 EUR až 5 000 000 EUR 50 000
5 000 000 EUR až 10 000 000 EUR 100 000
od 10 000 000 EUR 250 000
 
6)     Vydražiteľ – účastník aukcie, ktorý v aukcii ponúkol najvyššiu cenu, ktorá bola v aukcii potvrdená verejne licitátorom tzv. príklepom. Vydražiteľ je povinný cenu, za ktorú vec vydražil, vrátane aukčnej prirážky uhradiť najneskôr do 10 dní po skončení aukcie.
7)     Platbu je možné previesť:
-   v hotovosti na mieste dražby,
-   na bankový účet dražobníka – číslo účtu uvedené na faktúre.
8)     Platobné karty nie sú akceptované.
9)     Ceny v eurovej mene sú v aukčnom katalógu uvedené iba ako orientačné – kurz 1/24,50 €/Kč.
10) Vlastnícke právo k vydraženému predmetu prechádza zaplatením ceny vydraženého predmetu spolu s aukčným poplatkom v lehotách podľa aukčného poriadku.
11) Vydražiteľom sa stáva dražiteľ, ktorý urobil najvyššie platné prihodenie a ktorému je udelený príklep. O tom, či je prihodenie platné a o udelení príklepu rozhoduje osoba poverená dražobníkom (licitátor). Vydražiteľovi je k vydraženej cene pripočítaná aukčná provízia vo výške podľa miesta dražby:
-     písomné ponuky, telefón , sál a portál www.groma.sk 22 %  vrátane DPH v zákonnej výške, ktorá sa zaokrúhľuje. (ďalej len „cena“).
12) Poradie dražených predmetov sú uvedené v aukčnom katalógu.
13) Účastník aukcie má možnosť sa pred aukciou osobne zoznámiť so stavom každého draženého predmetu a je výhradne na jeho uvážení, či dražený predmet zodpovedá popisu a či sa rozhodne uvedený predmet dražiť.
14) Ak opis draženého predmetu neobsahuje určitý údaj, neznamená to, že je dražený predmet bez vád a nedostatkov. Poškodenia zodpovedajúce bežnému opotrebovaniu dražených predmetov s ohľadom na ich vek alebo charakter sa v katalógu zásadne neuvádzajú.
V prípade otázok účastník aukcie môže kontaktovať dražobníka, kontakty sú uvedené
v bode 1 dražobnej vyhlášky.
15) Prístup na aukciu majú iba registrovaní klienti (ďalej len „účastník aukcie“), po overení dokladu totožnosti a po schválení registrácie dostane každý účastník aukcie dražobné číslo, pod ktorým bude robiť kredity na dražené predmety.
16) Odobratím dražobného čísla účastník aukcie berie na vedomie a súhlasí na účely aukcie (doba nevyhnutná) so spracovaním osobných údajov, ktoré účastník aukcie dražobníkovi pri registrácii uvedie (meno a priezvisko, kontaktné údaje, obrazový záznam z aukcie).
17) Ďalšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov sú uvedené na webovej stránke dražobníka (www.groma.sk).
18) Účastníci aukcie sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov a nenarušovať žiadnym spôsobom priebeh aukcie.
19) Účastník aukcie berie na vedomie a súhlasí s tým, že dražené predmety môžu podliehať obmedzeniam vyplývajúcim z právnych predpisov. Dražobník negarantuje, že povolenie na vývoz alebo iný obdobný správny akt bude príslušným správnym orgánom udelený, čo berie vydražiteľ svojou účasťou na aukcii na vedomie.
20) Vzhľadom na charakter a povahu dražených predmetov sa vydražiteľ stáva urobením prihodenia, ktorému je následne udelený príklep a vzdáva svojich práv z chybného plnenia.
21) Aukciu začína zástupca dražobníka, ktorý môže oznámiť zmeny oproti katalógu, zmeny a upresnenia aukčného poriadku a oznámiť z toho vyplývajúce pokyny k organizácii aukcie.
22) Aukciu jednotlivých predmetov vykonáva licitátor. Vždy musí byť nezameniteľne označený predmet aukcie, spravidla aspoň odkazom na katalóg. Licitátor oznámi tzv. najnižšie podanie, čo je cena (suma), za ktorú je možné vec kúpiť v prípade, že nebola stanovená rezervná cena, t. j. minimálna požadovaná cena majiteľa predmetu. Pokiaľ rezervná cena stanovená bola a prihodenia urobené na sále nedosiahli jej výšku, vyhlási licitátor predmet za nepredaný. Neprejavili žiadny z klientov aukčnej siene o kúpu záujem, licitátor aukciu predmetu ukončí slovami „nepredané“. Vec môže byť zaradená do aukcie opakovane podľa rozhodnutia dražobníka.
23) Záujemcovia o kúpu veci robia licitátorovi ponuky po jeho oznámení čiastky (vyvolanie) zdvihnutím dražobného čísla, prípadne zdvihnutím čísla súčasne s ponúknutou cenou, ktorá musí byť vždy väčšia ako posledná čiastka vyvolaná licitátorom.
24) Dražené predmety sú vyvolávané číslom poradí podľa katalógu. Dražobník si vyhradzuje zmenu poradia podľa katalógu, takú zmenu však v predstihu účastníkom aukcie oznámi.
25) O poradí prihodení rozhoduje osoba poverená konaním dražby.
26) Dražiteľ môže dražiť aj v neprítomnosti, ak udelí overenú písomnú plnú moc dražobníkovi na zastúpenie na aukcii, ak určí veci, ktoré má dražobník za neho dražiť a ak určí limit, do ktorého výšky má dražobník prihadzovať, a to pre každú vec zvlášť. Dražiť po telefóne je možné po predchádzajúcej písomnej dohode s dražobníkom. Plné moci na zastúpenie v dražbe sú k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach www.groma.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou tohto katalógu ako vložený list.
27) Pevný limit/dražba po telefóne:
-    Účastník aukcie nemusí byť na aukcii osobne prítomný. Môže poveriť plnou mocou zástupcu dražobníka alebo inú osobu. Účastník aukcie si môže podať tzv. pevný limit, v ktorom jasne určí, do akej výšky chce dané dielo dražiť. Tento úkon potom zaň počas aukcie vykoná zástupca dražobníka. Záujemca je informovaný o svojom úspechu či neúspechu v dražbe, a to telefonicky ešte v deň aukcie.
-   Dražiť je tiež možné osobne po telefóne prostredníctvom niektorého zo zástupcov dražobníka. Zástupca dražobníka sa spojí so záujemcom počas aukcie a sprostredkováva mu dianie na sále. Podľa jeho inštrukcií za neho dané dielo draží. Plné moci záujemcovia odovzdávajú osobne alebo ich zasielajú e-mailom: limity.groma@azet.sk. Najneskorší termín odovzdania je do 24 hodín pred konaním. Vo výnimočných prípadoch je možné prijímať plnomocenstvá aj neskôr.
28) Dražobník zodpovedá za škody iba v rozsahu krytia uvedeného v poistnej zmluve zverejnenej na www.groma.sk. Dražobník neposkytuje na vydražené predmety žiadnu záruku a všetky záruky sú týmto vylúčené. Všetky prípadné vady sú zohľadnené vo vyvolávacej, resp. príklepovej cene, s čím vydražiteľ výslovne súhlasí a potvrdzuje urobením prihodenia, ktorému je následne udelený príklep. Reklamácia predmetov vydražených osobne v aukčnej sieni dražobník neprijíma. Predmety vydražené na základe plnej moci udelenej dražobníkovi možno vydražiteľom reklamovať najneskôr pri ich prevzatí.
29) Popis dražených predmetov v slovenskom jazyku je uvedený: www.groma.sk a www.livebid.cz. Aukčné noviny nie sú oficiálnym popisom dražených predmetov a majú iba informatívny charakter.
 
Dražobník: Auction House GROMA s.r.o., sídlo: Rybná 716/24, 110 000 Praha 1, Česká republika Register: Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, C 338689 zastúpená Auction House GROMA s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby, so sídlom Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, IČO: 53 391 284.