sk | cz

Ako dražiť

Ako dražiť?

 1. Podmienka účasti je registrácia na webovej stránke www.groma.sk. Po vytvorení účtu sa automaticky zašle potvrdzujúci e-mail. Po kliknutí na odkaz v ňom uvedený sa dokonči registrácia. Následne sa účet stáva aktívny, ale bez možnosti účasti na aukcii.
 2. Účasť na aukcii bude umožnená až po overení totožnosti spôsobmi:
  1. nahrať sken dokladu totožnosti v sekcii „môj účet“,
  2. poslať sken dokladu e-mailom na groma@groma.sk,
  3. osobné overenie totožnosti v sídle dražobník.
 3. Po aktivácii účtu a overení totožnosti dražobníka bude povolená účasť v aukcii po prihlásení sa do svojho účtu.
 4. V sekcii „aktuálne aukcie“ je možnosť si vybrať jednotlivé dražené predmety v aukčných katalógoch.
 5. V detaile každého draženého predmetu je možné uskutočniť:
  1. prihodenie – zadať sumu, o ktorú chcete navýšiť aktuálnu cenu. Suma musí byť v súlade s dražobným poriadkom a tabuľkou prihodení. Tabuľka prihodení je dostupná pod odkazom pod formulárom pro vloženie prihodenia,
  2. limit – zadať maximálnu sumu, ktorú ste ochotný dražiteľ v aukcii ponúknuť. Po zadaní limitu systém vloží minimálne prihodenie a pri ďalších prihodeniach iných dražiteľov sa automaticky zúčastní aukcie za dražiteľa, ktorý limit zadal, a to až do nastavenej sumy.
 6. Dražené predmety si môže dražiteľ pridať do sledovaných položiek a v katalógu si potom môže vyfiltrovať iba dražené predmety, ktoré sledujete alebo na ktorých má zadané prihodenia a limity.
 7. Každý dražený predmet má v aukcii určený koniec aukcie. Pokiaľ bude uskutočnené prihodenie alebo limit v posledných piatich minútach aukcie, koniec aukcie sa automaticky predlžuje o päť minút v súlade s dražobným poriadkom.
 8. Po ukončení aukcie každý úspešný dražiteľ dostane e-mailovú správu so súpisom vydražených predmetov a pokyny k platbe.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať dražobníka:

 1. telefonicky: +421 903 804 807,
 2. e-mailom: groma@groma.sk.