sk | cz

Obchodné a aukčné podmienky

Dražební vyhláška – 29. aukce

1. Auction House GROMA, s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby (Auction House GROMA s. r. o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 09594493) Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovensko IČ: 53 391 284, DIČ: 2120431258, (dále jen „dražebník“) provádí dobrovolnou dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů dne 25. 5. 2022 v 18.00 hodin, místo: Malý sál, Multifunkční aula GONG, Ruská 2993, Ostrava–Vítkovice (dále jen „aukce“).

2. Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky.

3. Aukční katalog – seznam předmětů, které jsou zveřejněny na webových stránkách: www.groma.sk, www.livedid.cz, a www.invaluable.com. Aukční katalog zveřejněn na stránce www.invaluable.com a v tiskové podobě má jen informativní charakter. Všechny údaje a veškerá prohlášení uvedená v katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, jakosti, původu, data, stáří, stavu či odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor dražebníka.

4. Předměty zařazené do aukce budou vystaveny za účelem prohlídky:
– středa 25. 5. 2022, od 10.00 do 16.00 hod.
– čtvrtek 26. 5. 2022 od 10.00 do 18.00 hod.
místo: Malý sál, Multifunkční aula GONG, Ruská 2993, Ostrava–Vítkovice.
Za vstup na prohlídku se neplatí.

5. Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí:
500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč,
1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč,
5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč,
10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč,
50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500 000 Kč, ale méně než 5.000.000 Kč,
100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5 000 000 Kč, ale méně než 10 000 000 Kč,
250 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více.

6. Vydražitel – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem tzv. příklepem. Vydražitel je povinen cenu, za kterou věc vydražil, včetně aukční přirážky uhradit nejpozději do 10 dnů po skončení aukce.

Platbu je možné převést:
a) v hotovosti na místě dražby nebo v kanceláři Aukčního domu, která je omezená limitem s ohledem na povinnosti dle zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, ve výši 250 000 Kč,
b) na bankovní účet dražebníka – číslo účtu uvedené na faktuře.

7. Platební karty nejsou akceptovány.

8. Ceny v eurové měně jsou v aukčním katalogu uvedena pouze jako orientační – kurz 24,50 Kč/1 €.

9. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením přesahující 500 000 Kč činí 14 dnů.

10. Vlastnické právo k vydraženému předmětu přechází zaplacením ceny vydraženého předmětu spolu s aukčním poplatkem ve lhůtách dle aukčního řádu.

11. Vydražitelem se stává dražitel, který učinil nejvyšší platný příhoz a jemuž je udělen příklep. O tom, zda je příhoz platný a o udělení příklepu rozhoduje osoba pověřená dražebníkem (licitátor). Vydražiteli je k vydražené ceně přičtena aukční provize ve výši 21 % včetně DPH v zákonné výši, která se zaokrouhluje na celých 50 Kč nahoru (dále jen „cena“).

12. Pořadí dražených předmětů jsou uvedena v aukčním katalogu.

13. Účastník aukce má možnost se před aukcí osobně seznámit se stavem každého draženého předmětu a je výhradně na jeho uvážení, zda dražený předmět odpovídá popisu a zda se rozhodne uvedený předmět dražit.

14. Pokud popis draženého předmětu neobsahuje určitý údaj, neznamená to, že je dražený předmět bez vad a nedostatků. Poškození odpovídající běžnému opotřebení dražených předmětů s ohledem na jejich stáří nebo charakter se v katalogu zásadně neuvádějí. V případě dotazů účastník aukce může kontaktovat dražebníka, kontakty jsou uvedeny v bodě 1 dražební vyhlášky.

15. Přístup na aukci mají pouze registrovaní klienti (dále jen „účastník aukce“), po ověření dokladu totožnosti a po schválení registrace obdrží každý účastník aukce dražební číslo, pod kterým bude činit příhozy na dražené předměty.

16. Odebráním dražebního čísla účastník aukce bere na vědomí a souhlasí pro účely aukce (doba nezbytná) se zpracováním osobních údajů, které účastník aukce dražebníkovi při registraci uvede (jméno a příjmení, kontaktní údaje, obrazový záznam z aukce).

17. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce dražebníka (www.groma.sk).

18. Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce.

19. Účastník aukce bere na vědomí a souhlasí s tím, že dražené předměty mohou podléhat omezením vyplývajícím z právních předpisů, zejména mohou být prohlášeny za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, mohou podléhat omezením ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty anebo omezením obdobným. Dražebník negarantuje, že povolení k vývozu nebo jiný obdobný správní akt bude příslušným správním orgánem udělen, což bere (vy)dražitel svou účastí na aukci na vědomí.

20. Vzhledem k charakteru a povaze dražených předmětů se vydražitel učiněním příhozu, kterému je následně udělen příklep, vzdává svých práv z vadného plnění, vč. případných práv ve smyslu § 1916 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

21. Aukce je zahajována zástupcem dražebníka, který může oznámit změny oproti katalogu, změny a upřesnění aukčního řádu a oznámit z toho vyplývající pokyny k organizaci aukce.

22. Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor. Vždy musí být nezaměnitelně označen předmět aukce, zpravidla alespoň odkazem na katalog. Licitátor oznámí tzv. nejnižší podání, což je cena (částka), za kterou je možno věc koupit v případě, že nebyla stanovena rezervní cena, t. j. minimální požadovaná cena majitele předmětu. Pokud rezervní cena stanovena byla a příhozy učiněné na sále nedosáhly její výše, prohlásí licitátor předmět za neprodaný. Neprojevili žádný z klientů aukční síně o koupi zájem, licitátor aukci předmětu ukončí slovy „neprodáno“. Věc může být zařazena do aukce opakovaně podle rozhodnutí dražebníka.

23. Zájemci o koupi věci činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení částky (vyvolání) zvednutím dražebního čísla, případně zvednutím čísla současně s nabídnutou cenou, která musí být vždy větší než poslední částka vyvolaná licitátorem.

24. Dražené předměty jsou vyvolávány číslem a v pořadí dle katalogu. Dražebník si vyhrazuje změnu pořadí dle katalogu, takovou změnu však v předstihu účastníkům aukce sdělí.

25. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

26. Dražitel může dražit i v nepřítomnosti, udělí-li ověřenou písemnou plnou moc dražebníkovi k zastoupení na aukci, určí-li věci, které má dražebník za něho dražit a určí-li limit, do jehož výše má dražebník přihazovat, a to pro každou věc zvlášť. Dražit po telefonu lze po předchozí písemné dohodě s dražebníkem. Plné moci k zastoupení v dražbě jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.groma.sk a jsou nedílnou součástí tohoto katalogu jako vložený list.

27. Pevný limit/dražba po telefonu:

a) Účastník aukce nemusí být na aukci osobně přítomen. Múže pověřit plnou mocí zástupce dražebníka nebo jinou osobu. Účastník aukce si může podat tzv. pevný limit, ve kterém jasně určí, do jaké výše chce dané dílo dražit. Tento úkon pak za něj během aukce provede zástupce dražebníka. Zájemce je informován o svém úspěchu či neúspěchu v dražbě, a to telefonicky ještě v den aukce.

b) Dražit je rovněž možné osobně po telefonu prostřednictvím některého ze zástupců dražebníka. Zástupce dražebníka se spojí se zájemcem během aukce a zprostředkovává mu dění na sále. Dle jeho instrukcí za něj dané dílo draží. Plné moci zájemci odevzdávají osobně nebo je zasílají emailem: groma@groma.sk. Nejpozdější termín odevzdání je do 24 hodin před konáním. Ve výjimečných případech je možné přijímat plné moci i později.

28. Dražebník odpovídá za škody pouze v rozsahu krytí uvedeného v pojistné smlouvě zveřejněné na www.groma.sk. Dražebník neposkytuje na vydražené předměty žádnou záruku a všechny záruky jsou tímto vyloučeny. Veškeré případné vady jsou zohledněny ve vyvolávací, resp. příklepové ceně, s čímž vydražitel výslovně souhlasí a stvrzuje učiněním příhozu, kterému je následně udělen příklep. Reklamace předmětů vydražených osobně v aukční síni dražebník nepřijímá. Předměty vydražené na základě plné moci udělené dražebníku lze vydražitelem reklamovat nejpozději při jejich převzetí.

29. Popis dražených předmětů v českém jazyce je uveden: www.livebid.cz a www.groma.sk. Aukční noviny nejsou oficiálním popisem dražených předmětů a mají pouze informativní charakter.

Auction House GROMA