sk | cz

Obchodné a aukčné podmienky

dražební řád

I. Oznámení o dobrovolné dražbě

Organizátorem aukce je Auction House GROMA sro organizační složka pobočka Slovensko, se sídlem Kragujevská 394/12, 010 11 Žilina, IČO: 53 391 284, zapsaná v OR OS Žilina, oddíl Po, Vložka číslo: 11900 / L (dále jen "dražebník") pořádá na základě návrhu navrhovatele dražby - vlastníka uměleckých předmětů, sběratelských předmětů, starožitností a jiných předmětů uvedených v zákoně - jejich elektronickou veřejnou dobrovolnou dražbu (dále jen "aukce").

Navrhovatel dražby (dále jen "navrhovatel") je osoba, která navrhuje provedení aukce. Žadatel musí s dražebníkem uzavřít písemnou smlouvu o provedení aukce, jinak není možné aukci uskutečnit. To neplatí, pokud je dražebník navrhovatelem.

Dražebník vystupuje v aukci jako zprostředkovatel prodeje dražených předmětů svěřených do aukce. Za to mu přísluší odměna za zprostředkování prodeje předmětů a na úhradu vynaložených nákladů ve spojitosti s aukcí.

II. Účastníci aukce

Účastníkem aukce je fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem č. 527/2002 Sb. o veřejných dražbách (dále jen "dražitel").

Dražitelé se registrují v systému dražebníka na webové stránce dražebníka www.groma.sk, kde dražitel uvede všechny potřebné údaje v sekci "můj účet", prokáže svou totožnost dokladem totožnosti - vložením naskenovaného občanského průkazu z obou stran se zakrytým rodným číslo nebo vložením naskenované strany s údaji totožnosti se zakrytým rodným číslem z cestovního pasu - a jeho přihlášení je schváleno dražebníkem.

Dražebník schvaluje jen první přihlášení dražitele a do každé následující aukce je přihlášení automaticky schváleny. Po přihlášení na webové stránce www.groma.sk mohou dražitelé podávat limity nebo příhozu na libovolný dražený předmět aukce.

Dražebník si vyhrazuje právo odmítnout registrovat kohokoliv bez udání důvodu nebo zrušit možnost dražit registrovanému dražiteli pokud porušuje obchodní podmínky a aukční řád nebo draží s účelem vyhráno dražené předměty zaplatit a převzít nebo v minulosti vydražil dražený předmět a tento nezaplatil a nepřevzal nebo zaplatil a nepřevzal. Sledování aukce je veřejně přístupné po registraci a přihlášení na webové stránce www.groma.sk.

III. draženy PŘEDMĚTY

Označení a popis dražených předmětů, pořadí v aukci včetně uvedení vyvolávací ceny jsou uvedeny v jednotlivých aukcích na webové stránce www.groma.sk. Dražební předměty jsou označeny čísly

Draženy předměty mohou nést známky používání, věku, opotřebení a poškození (dále jen "defekty"). Z uvedeného důvodu se v popisu dražených předmětů neuvádějí tyto defekty, ale má se za to, že dražitelé jsou si vědomi, že dražené předměty tyto defekty mohou mít. Zásadní poškození dražených předmětů jsou však při nich uvedeny. Všechny draženy předměty si dražitelé před aukcí mohou osobně prohlédnout v sídle dražebníka. Reklamace týkající se ceny, jakosti, či stavu draženého předmětu je po jeho vydražení nepřípustná.

IV. Aukce

4.1. Upozornění

Během trvání Předaukční výstavy je v prostorách, ve kterých se koná, nepřípustné prodávat, vystavovat či vyměňovat jakékoliv jiné předměty, resp. i jiné věci mezi návštěvníky a provádět jakoukoli činnost směřující k obchodování nebo podpoře takových činností. Stejně je nepřípustné, bez předchozího souhlasu dražebníka, jakýmkoliv způsobem zhotovovat obrazové, resp. obrazově zvukové záznamy vystavených nebo dražených věcí. Během trvání Předaukční výstavy jsou všichni návštěvníci povinni dodržovat pokyny dražitele směřující především na ochranu vystavených či dražených předmětů.

4.2 Aukce

Aukční katalog je uveden na webové stránce www.groma.sk minimálně 3 týdny před konáním aukce. Registrovaní a přihlášení dražitelé mohou od zveřejnění dražených předmětů zadávat limity nebo příhozu na draženy předměty.

Limitem se rozumí maximální částka, kterou je dražitel ochoten za dražený předmět zaplatit. Limit dražitel napíše do okénka "přihození" a stiskne tlačítko "nastavit limit". Následně je dražitel vyzván k potvrzení limitu a po opětovném stisknutí okénka "potvrďte vložení limitu" systém limit zaregistruje a zobrazí aktuální cenu draženého předmětu. Aktuální cena se pak rovná o krok vyšší nabídce jak bylo přihození předchozího dražitele.

Příhoz v aukci může dražitel udělat nejnižším možným příhozem nebo může určit jakoukoli výšku příhozu tím, že do "okénka přihození" napíše sumu a stiskne tlačítko "přihodit". Pak aktuální cena se rovná součtu posledního nejvyššího příhozu plus výška dalšího dražitelem určeného příhozu.

Nejnižší možné příhoz je vždy určeno při aukci v "tabulce příhozu".

Výšku nejnižšího příhozu si vyhrazuje určit dražebník podle charakteru draženého předmětu v "tabulce příhozu", obvykle:

od 0 eur do 9 EUR o 1 EUR

od 10 EUR do 49 EUR o 5 EUR

od 50 do 99 EUR o 10 EUR

od 100 EUR do 299 EUR o 20 EUR

od 300 EUR do 499 EUR o 30 EUR

od 500 EUR do 999 EUR o 50 EUR

od 1 000 EUR do 2 999 EUR o 100 EUR

od 3 000 EUR do 4 999 EUR o 200 EUR

od 5 000 EUR do 24 999 EUR o 500 EUR

od 25 000 EUR do 49 999 EUR o 1 000 EUR

od 50 000 EUR do 99 999 EUR o 2 000 EUR

od 100 000 EUR o 5 000 EUR

Dražebník si vyhrazuje právo dodatečné změny nejnižšího příhozu.

V aukci časový ukazatel odpočítává zbývající čas do příklepu (vydražení předmětu dražitelem za nejvyšší nabídku). Pokud bude učiněno přihození nebo limit v posledních pěti minutách aukce před jejím ukončením, automaticky se aukce prodlužuje o dalších pět minut až do okamžiku vložení posledního příhozu nebo limitu. V případě příhozu nebo limitu v tomto časovém limitu se akce opět prodlouží jak je uvedeno v předchozí větě. Tento postup se vždy zopakuje až do doby, kdy od posledního příhozu nebo limitu uplyne ustanovený zbývající prodloužený čas. Příklep se udělí po skončení času aukce dražiteli s nejvyšším příhozem nebo limitem a výška tohoto údaje je uvedena v popisu aukce včetně údaje o čase příhozu nebo limitu.

Po ukončení aukce bude dražitel s největším příhozem nebo limitem informován e-mailem nebo si může úspěšnost v aukci ověřit po přihlášení se v sekci "můj účet" na webové stránce www.groma.sk.

Celková cena, která má být zaplacena dražitelem zahrnuje částku největšího podání, ke které se připočte aukční přirážka / provize ve výši 20% bez DPH. Nejsme plátci DPH. Výška aukční přirážky / provize se může měnit v závislosti na druhu aukce.

Lhůta na zaplacení celkové ceny a převzetí draženého předmětu je 7 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Celkovou cenu je možné uhradit v hotovosti do 5 000 eur nebo převodem na účet dražebníka. Za zaplacení draženého předmětu se považuje připsání celé celkové ceny na bankovní účet dražebníka nebo zaplacení v hotovosti. Částečná úhrada celkové ceny není důvod k vydání draženého předmětu. Po uplynutí lhůty pro zaplacení a převzetí draženého předmětu (7 kalendářních dnů) má dražitel právo účtovat skladné ve výši 5 eur za každý započatý den uskladnění draženého předmětu. V případě, že dražebník si nepřevezme dražený předmět do 60 dní, tak dražitel má právo skartovat nebo zlikvidovat předmět dražby bez náhrady dražiteli. Platba kreditní nebo debetní kartou je nepřípustná. Bankovní převod musí být proveden bez poplatků - převodový kódy bank OUR - všechny poplatky hradí odesílatel. Pro bankovní převod v měně EUR doporučujeme typ úhrady SEPA. Způsob převzetí, zaplacení a dopravy draženého předmětu je třeba nastavit si na webové stránce dražebníka v sekci "můj účet". Celkovou cenu nelze dodatečně snížit.

Po zaplacení celkové ceny vydá dražebník dražiteli písemné potvrzení o zaplacení celkové ceny ve formě daňového dokladu a vydražené dílo.

Dražitel vydá dražiteli zvláštní písemné potvrzení o nabytí draženého předmětu v aukci. Toto potvrzení obsahuje číslo předmětu dražby, pod kterým bylo draženy, dražební číslo, stručný popis draženého předmětu, počet kusů (pokud jde o soubor), celkovou cenu, datum a místo konání aukce a podpis oprávněné osoby dražitele.

V. Závěrečná ustanovení

Dražebník si vyhrazuje právo doplnit aukci o další dražený předmět, pokud se po jejím uzávěrce podaří získat další hodnotný dražený předmět. Informace o tom bude dražitelem k dispozici nejpozději v průběhu Předaukční výstavy dražených předmětů.

Všechny draženy předměty se draží bez ohledu na případné nedostatky či chybný popis. Zobrazení v nabídce na webové stránce dražebníka slouží pouze k identifikaci předmětu dražby. Dražitel by měl před aukcí na Předaukční výstavě osobně seznámit se stavem každého draženého předmětu a je výhradně na jeho zvážení, zda dražený předmět odpovídá uvedenému popisu a jeho případného zájmu. Vyobrazení a popis draženého předmětu uvedeného na webové stránce dražebníka má pouze informativní charakter a údaje nemají povahu znaleckých posudků. Poškození díla běžným časovým znehodnocením není dražebník povinen uvádět. S výjimkou závazků, které na sebe podle těchto podmínek přebírá, nenese dražebník, jeho zástupci nebo zaměstnanci odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost žádného draženého předmětu a neposkytují žádnému z dražitelů na kterýkoliv dražený předmět aukce žádnou záruku.

Pokud neprodleně po zjištění dražitel předloží dražebníkovi písemné prohlášení spolu s uvedením dražebního čísla draženého předmětu a data aukce o tom, že vydražený předmět aukce je padělek nebo vykazuje zásadní chyby v textu či ilustraci a současně vrátí vydražený předmět ve stavu, v jakém se nacházel v čase aukce, a potvrdí se, že tento vydražený předmět je skutečně vadný nebo padělán, může dražebník odstoupit od předmětu prodeje a vrátit všechny částky za vydražený předmět vyplaceny. Avšak pouze v případě, že se nejedná o vydražený předmět, jehož prodej nelze zrušit a již nelze vrátit či požadovat vrácení peněz, t. j. v případě, kdy:

 

a.) věc je uvedena v katalogu jako dílo, které se nedá vrátit,

b.) dílo je součástí souboru,

c.) předmětná "chyba" je v popisu díla uvedena.

Dražitel je vydražený předmět oprávněn reklamovat, a to maximálně do výše částky za vydražený předmět vyplacen.

Všechny údaje a prohlášení v nabídce na webové stránce dražebníka, týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, původu, pravosti, data vyhotovení, věku, provenience, stavu, nejnižší vyvolávací ceny či odhadované ceny vyjadřují pouze názor dražebníka. Dražebník si na utvoření tohoto názoru vyhrazuje právo konzultovat s jakýmikoliv odborníky či institucemi a řídit se jejich vyjádřením. V podobných záležitostech se každá zainteresovaná osoba musí řídit vlastním názorem a dražebník, jeho zástupci ani jeho zaměstnanci nenesou žádnou odpovědnost za správnost a oprávněnost takového názoru.

Námitky proti jednání aukce, proti nejvyššímu podání, proti jednání licitátora nebo jiné námitky související s dražených draženého předmětu, musí dražitel uplatnit u dražitele ihned v místě konání aukce. Na námitky uplatněné po ukončení aukce nebo při placení za předmět dražby není dražebník povinen přihlížet. Rozhodování o sporech týkajících se průběhu a způsobu aukce je ve výlučné kompetenci dražebníka.

Tento aukční řád je vypracován v souladu s právními předpisy České republiky platnými v době jeho účinnosti. Vznik, změna nebo zánik právních vztahů souvisejících s aukcí a tímto dražebním řádem se řídí aktuálním a oficiálním Slovenské právem.

Vysvětlení specifikace díl v katalogu aukce:

1. Pokud je jméno autora napsáno v plném znění s datem narození resp. úmrtí, místem narození resp. úmrtí, máme na mysli, že jde o originální dílo autora, zda je dílo podepsáno nebo ne.

2. "Připisovány" znamená, že dílo je pravděpodobně podepsané autorem, i když existuje určitá nejistota, pokud jde o jeho autorství.

3. "Studio nebo dílna" znamená, že dílo bylo vytvořen s vlivem výtvarníka nebo jeho absolutního blízkého prostředí, možná i samotnou účastí výtvarníka.

4. "Okruh" znamená, že jde o dílo umělecky působícího autora ze stejného období a stejného stylu.

5. "Škola" znamená, že dílo bylo vytvořeno v určitém čase a místě s vlivem výtvarníka nebo v následující generaci po působení výtvarníka.

6. "Styl" znamená, že dílo je ve stylu blízké jmenovanému výtvarníkovi, ale lze z pozdějšího období.

7. "Následovník" je pozdější dílo ve stylu jmenovaného výtvarníka.

8. "Reprodukce" jde o pozdější kopie díla.

9. "Padělek" znamená, že podpis autora je signovaný jinou osobou (falešný).

Všechny specifikace se týkají samotného předmětu dražby, nevztahují se rámy, obaly, pasparty, krabice, textilie atd.

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o dražiteli podléhají obchodnímu tajemství a nikdo není oprávněn je žádat.

Osobní údaje dražitele dražebník využijeme výhradně pro vnitřní potřebu dražitele v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z dražebního řádu a nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou externích přepravců vydražených předmětů daukcie, které však dražebník poskytneme pouze v omezeném rozsahu tak, aby bylo možné bezproblémové doručení k dražiteli. S poskytnutými údaji dražebník pracujeme pouze v rozsahu, který připouští zákon č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.

Dražitel svou registrací nebo přímou objednávkou automaticky a bez výhrad souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely aukce podle zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a s obchodními podmínkami a aukčním řádem dražebníka.