sk | cz

Ladislav Černý

1965 Bratislava
Ladislav Černý

Ladislav Černý – akademický diplomovaný reštaurátor narodený 2. novembra 1965 v Bratislave. 1981–1985 štúdium na SUPŠ v Bratislave odbor úžitková fotografia, propagačná grafika 1985–1986 štúdium na VŠVU Bratislava, odbor reštaurovanie 1987–1991 štúdium na VŠVU v Drážďanoch, Nemecko, odbor reštaurovanie Umelecké dielo – maľba či socha, v ktorých Ladislav Černý tlmočí a vkladá svoje emotívne posolstvá, utkané z citácií premiešanými vlastnými kultúrnymi dimenziami sa snaží o jedno – o vznik autentického umeleckého diela. Diela odkazujú tiež na našu vlastnú, to znamená ľudskú minulosť a projektovanú budúcnosť. O tomto všetkom rozprávajú najnovšie artefakty autora, ktorý sa popri maľbe venuje i sochárskej tvorbe. Táto nadväzuje na maľbu v abstraktno–expresívnej línii a je výsostne výpovedná. Jeho tvorbu možno rozčleniť do dvoch výtvarných okruhov. Dominantnou je figurálna maľba, v ktorej sa postupne, od roku 1997, odpútava od abstraktného výtvarného prejavu a inklinuje k expresívnemu rukopisnému prednesu. Druhým okruhom je krajinomaľba a environment. Svoju maliarsku a sochársku tvorbu prezentoval nielen na Slovensku, ale i v zahraničí – viackrát v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, vo Francúzsku, Poľsku, vo Veľkej Británii a v Čechách. O tvorbe Ladislava Černého sa dá povedať, že sa vyhýba akýmkoľvek vplyvom a vzorom. Vychádza zo seba v snahe nadviazať kontakt s vnímateľom. Cieľavedome buduje svoj výtvarný program a presviedča nás o neustálom napredovaní, ktoré sa objavuje nielen v kompozíciách, ale predovšetkým v sujetoch a obsahu diela. Diela Ladislava Černého sú prerozprávané príbehy o dnešnom hektickom žití, o človeku dneška.