sk | cz

Lehel Németh

1932 Rumunsko - 2005 Maďarsko